PRESS

Ola Sarri

“Ola Sar­ri (b. 1980) is a large­ly self-trained por­trait artist, who gen­er­al­ly works to com­mis­sion for pri­vate col­lec­tions and organ­i­sa­tions. His work has also been seen in group, juried and solo exhi­bi­tions in Swe­den.” – Nation­al Por­trait Gallery, London

I mitt tycke finns det ett intimt sam­band mel­lan olja och linneduk som inget annat medi­um kan tävla med. Där­för försök­er jag attack­era mål­ningar­na så ärligt och intu­itivt som möjligt. Jag gillar att måla i flera lager med oli­ka tex­tur­er och abstrak­ta for­mer som fall­er på plats först mot slutet. Att med pensel och färg försö­ka fån­ga en annan män­niskas uttryck är lika fascinerande som utmanande.

2019–2020 med­verkar jag i BP Por­trait Award, en av de mest pres­tige­fyll­da tävlin­gar­na i samtid­skon­st som nu är inne på sitt fyr­tionde år. Utställ­nin­gen öpp­nar 13 juni 2019 på Nation­al Por­trait Gallery i Lon­don. Av 2538 sökande från 84 län­der blev jag utvald till­sam­mans med 44 andra konstnärer.

Min ateljé lig­ger i Bås­tad, intill ett natur­reser­vat på Bjäre­halvön. Här bor jag och min sam­bo med våra två katter.

UTSTÄLLNINGAR

Nation­al Por­trait Gallery, London
Cass Art Isling­ton, London
Scot­tish Nation­al Por­trait Gallery, Edinburgh
Ulster Nation­al Muse­um, Belfast
Fab­riken kon­sthall, Torekov
Krap­pe­rups kon­sthall, Höganäs
Arvi­ka kon­sthall, Arvika
Gal­leri Skai­di, Nikkaluokta
Gal­leri Åstu­gan, Nyköping
Gal­leri Min­er­va, Malmö
Kiruna stad­shus, Kiruna
Romele kon­sthall, Lund